Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Młodziprzedsiębiorcy mogą dociekać czym właściwie jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyi kosztów ich osiągnięcia. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, a także koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

Na podstawie art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,wymógprowadzenia KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizasygnalizujązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Uiszczających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychtylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po likwidacjifirmy prowadzonej samodzielnielub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek należy złożyć przynajmniej na trzydzieści dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W chwili rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie